کلیدواژه‌ها = کورتیزول
بررسی ماندگاری اثر استرس حاد اجتماعی بر قدرت باند آلفا

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 509-518

فهیمه قهوه چی الحسینی؛ احسان منشادی؛ علیرضا محمدی؛ ژیلا پیرزاد جهرمی؛ بشری هاتف


تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب‏کار

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 57-61

حسین امیری؛ حسین محمودی؛ محمد دانشمندی؛ عباس عبادی؛ مسعود سیرتی نیر؛ مهوش جعفری


تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 43-48

زینب ابراهیم پور؛ ابوالفضل شکیبائی؛ پروین فرزانگی؛ محمدعلی آذربایجانی