تغییرات دهیدرواپی‌اندروسترون و کورتیزول بزاقی با رقابت در دختران والیبالیست

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف : پاسخ هورمون‌ها به رقابت و ارتباط آنها با مسابقات ورزشی، در مردان به­‌طور گسترده و در زنان ورزشکار به میزان کمتر بررسی شده است. جزء جدایی‌­ناپذیر هر مسابقه ورزشی استرس ناشی از رقابت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات دهیدرواپی اندروسترون (DHEA) و کورتیزول بزاقی به رقابت در دختران والیبالیست انجام شد.   روش­‌ها : این مطالعه کوهورت در سال 1389 روی 10 دختر والیبالیست عضو یکی از تیم­‌های شرکت‌­کننده در مسابقات منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی که با نمونه­‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. نمونه­‌های بزاقی نیم ساعت و پنج دقیقه قبل از شروع مسابقه، بین ست دوم و سوم، بلافاصله و نیم ساعت بعد از پایان دو مسابقه والیبال جمع­‌آوری شد. غلظت DHEA و کورتیزول بزاقی به‌­صورت دوپلیکیت و با استفاده از روش الایزا تعیین شد. از تحلیل واریانس یک­‌طرفه با اندازه‌­گیری­‌های مکرر به‌­کمک نرم‌­افزار SPSS 16 برای تحلیل داده‌­ها استفاده شد.   یافته‌­ها: تفاوت معنی­‌داری در غلظت DHEA و کورتیزول بزاقی مشاهده نشد (0.05

کلیدواژه‌ها