تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب‏کار

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری نظامی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‏ا...(ع)، تهران، ایران

3 گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

4 گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

5 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: استرس محیط کار و شیفت شبانه در پرستاران، با تغییراتی در سطح کورتیزول سرم همراه است که می‌تواند اختلالات جسمی و روحی در پرستاران ایجاد کند. نظر به اهمیت سلامت پرستاران و امنیت بیماران، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف گلوکز خوراکی بر سطح کورتیزول پرستاران شب‏کار اجرا شد.   روش‌ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1390 انجام شد، 60 نفر از پرستاران مرد در دو بیمارستان آموزشی شهر تهران به­طور هدفمند انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. غلظت گلوکز و کورتیزول خون هر دو گروه در ساعت 4 بامداد اندازه­گیری شد. سپس گروه آزمون، 75 گرم گلوکز خوراکی محلول در 250 میلی‌لیتر آب به­صورت شربت و گروه شاهد نیز با حجم یکسان آب نوشیدند. مجدداً غلظت گلوکز و کورتیزول خون هر دو گروه یک ساعت بعد به‌ترتیب با استفاده از گلوکومتر و تست الایزا اندازه‏گیری شد. یافته­ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون T مستقل و زوجی و آزمون همبستگی پیرسون به‌کمک نرم­افزار SPSS 15 تحلیل شد.   یافته‌ها: غلظت کورتیزول پلاسما در دو گروه آزمون و شاهد با فاصله یک ساعت پس از مصرف گلوکز کاهش یافت. با وجود این‌که میزان کورتیزول در دو گروه بعد از مداخله متفاوت بود، اما اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0 >p).   نتیجه‌گیری: با وجود این­که سطح غلظت گلوکز خون بر چرخه ترشح کورتیزول در بدن موثر است، اما بین مصرف وعده سبک غذایی سرشار از گلوکز در پایان یک شیفت شبانه پرستاری و کاهش غلظت کورتیزول سرم ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها