کلیدواژه‌ها = خدمات بیمارستانی
مشارکت دولتی- خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور: درس های یک تجربه

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 371-381

احمد صادقی؛ پیوند باستانی؛ امید براتی


میزان رضایت مندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارایه خدمات

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 101-105

مهدی ابراهیم نیا؛ احمد عامریون؛ مهدی عزیزآبادی فراهانی؛ حمید رضا خدامی ویشته


میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 37-44

احمد عامریون؛ مهدی ابراهیم نیا؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ شهرام توفیقی؛ روح ا... زابلی؛ حسن رفعتی