کلیدواژه‌ها = PCR
بررسی مولکولی ژن کواگولاز در سویه های استافیلوکوکوس آرئوس انتروتوکسیژن

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 53-62

معصومه زارعی؛ رمضانعلی عطایی؛ علی مهرابی توانا؛ داود اسماعیلی؛ مهدی قربانعلی زادگان؛ مصطفی مهابادی


شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، 91-1390

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 344-352

محمد علی افشاری؛ رضا کچوئی؛ حسین جعفری؛ مهدی زارعی؛ جعفر انیسی؛ مجید ریاضی پور؛ محسن نصرت آبادی


استاندارد سازی روش تشخیص مولکولی ژن entC استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از عفونت‌های انسانی و تعیین سکانس آن

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 226-234

رمضانعلی عطایی؛ محود قربانی؛ مهدی کمالی؛ رضا رنجبر؛ علی کرمی


بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...(عج)

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 191-196

خانعلی نقوی؛ نعمت ا... جنیدی جعفری؛ علی کرمی؛ رحیم سروری؛ اکبر خلیل پور؛ زهرا سفیری؛ منیژه مجیدفرد؛ رضا دلیلی


مروری بر روش‌های مولکولی مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1382، صفحه 157-164

رضا رنجبر؛ سیدرضا حسینی‌دوست