استاندارد سازی روش تشخیص مولکولی ژن entC استافیلوکوکوس آرئوس جدا شده از عفونت‌های انسانی و تعیین سکانس آن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا…«عج

چکیده

چکیده
هدف: هدف این تحقیق استاندارد سازی روش تشخیص مولکولی ژن انتروتوکسین C استافیلوکوکوس آرئوس می‌باشد.
مواد و روش‌ها: با استفاده از ژن استاندارد موجود در بانک ژن پرایمر طراحی گردید، سپس روش مولکولی PCR جهت تشخیصentC در استافیلوکوکوس آرئوس‌های جدا شده از نمونه‌های انسانی (300 سویه جدا شده) set up گردید. محصول PCR تعیین سکانس و با ژن استاندارد مقایسه شد. همچنین، توانایی تولید انتروتوکسین C در تمام سویه‌های ناقل ژن entC نیز با کیت الیزا بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، روش مولکولی PCR با پرایمرهای مختلف به خوبی set up شده است. زیرا، با جفت پرایمر اول قطعه bp102 و با جفت پرایمر دوم قطعه bp1223 تکثیر شد. نتایج مقایسه سکانس حاصل از باند bp1223 با ژن استاندارد انطباق 99 درصدی را نشان داد. ترجمه آنها وجود تنها اختلاف در جایگاه 218 یعنی آلانین به جای والین بود. همچنین، نتایج توکسین‌زایی سویه‌های ناقل ژن entC با آزمون الیزا حاکی از آن بود که 37 درصد سویه‌های جدا شده از نمونه های بالینی حاوی entC می‌باشند.
نتیجه گیری: علاوه، بر سویه‌های استافیلوکوکوس آرئوس کواگولاز مثبت سویه‌های کواگولاز منفی نیز انتروتوکسین‌های سوپر آنتی‌ژن را تولید می‌نمایند. تحقیق حاضر روشی ساده و سریع جهت تأیید توانایی توکسین‌زایی باکتری ارایه و تشخیص سویه‌های تولید کننده انتروتوکسین C را استاندارد سازی نموده است. زیرا، تشخیص انتروتوکسین‌های سوپرآنتی‌ژن می‌تواند راهنمای با ارزشی جهت درمان مناسب و پیشگیری از عوارض بعدی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها