بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...(عج)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. خانواده انتروباکتریاسه گروه بزرگی از باکتری‌ها را شامل می‌شوند که به طور وسیع در طبیعت پراکنده هستند. این باکتری‌ها به دلیل کلونیزاسیون در روده به عنوان باکتری‌های انتریک یا روده­ای معروفند. E.Coli شایع‌ترین علت ایجاد کننده عفونت‌های ادراری می‌باشد. هدف این مقاله بررسی وضعیت مقاومت دارویی به نالیدیکسیک اسید در E.coli های ایزوله شده در خصوص عفونت‌های ادراری می­باشد. مواد و روش کار. در این تحقیق نمونه ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بالینی بیمارستان بقیه‌ا...(عج) طی 5 ماه (بهمن 1383 تا خرداد 1384) کشت داده شد و آزمایشات افتراقی جهت تشخیص E.coli صورت گرفت. جهت بررسی مقاومت دارویی بر روی نمونه­های مثبت E.coli اعم از حساس و غیرحساس واکنش PCR طی 4 مرحله صورت گ رفت . سپس MIC انجام شد و در نهایت عمل سکانسینگ صورت گرفت. نتایج. در این مطالعه 121 نمونه E.Coli جدا گردید. با استفاده از دیسک آنتی‌بیوگرام نالیدیکسیک اسید، تعداد 55 نمونه (5/45 درصد) حساس، تعداد 63 نمونه (52 درصد) مقاوم و 3 نمونه (5/2 درصد) مقاومت متوسط (Intermediate) داشتند. بر روی این 121 نمونه PCR انجام گردید که بر این اساس تعداد 55 نمونه (5/45 درصد) حساس، تعداد 63 نمونه (52 درصد) مقاوم و 3 نمونه (5/2 درصد) مقاومت متوسط (Intermediate) داشتند. این نتایج با نتایج دیسک آنتی‌بیوگرام مشابهت داشت. در روش MIC (minimum inhibitory concentration) نیز نتایج، با دو روش قبل مطابقت داشت. بحث. توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آن با سایر مطالعات، نشان دهنده روند فزاینده مقاومت باکتری E.Coli به داروهای رایج می‌باشد. لذا توصیه می‌شود ضمن کنترل مصرف بی‌رویه و غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌ها، قبل از شروع درمان، آنتی‌بیوگرام و در صورت امکان MIC و PCR جهت تعیین حساسیت میکروبی انجام گردد تا آنتی بیوتیک مناسب برای درمان بیماران انتخاب گردد.

کلیدواژه‌ها