نویسنده = جعفری، محمدجواد
بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن بر عملکردهای ذهنی مردان 29-20 سال

دوره 23، شماره 11، بهمن و اسفند 1400، صفحه 864-874

10.30491/JMM.23.11.864

محمدجواد جعفری؛ سعید غفاری؛ الهام اخلاقی پیرپشته؛ سهیلا خداکریم؛ رضا خسرو آبادی؛ اشکان خطابخش؛ زهرا صالح زاده


اثر مواجهه با صدا و ارتعاش تمام بدن بر سطوح ادراری متانفرین و نورمتانفرین

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 323-332

10.30491/JMM.22.4.2

آمنه جاری؛ محمد جواد جعفری؛ فریبا خداقلی؛ سهیلا خداکریم؛ الهام اخلاقی پیرپشته


بررسی رابطه بین استرس‌گرمایی و سطح برخی از مولفه‌های خونی کارگران در یک صنعت ریخته‌گری

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 618-627

الهام اخلاقی پیرپشته؛ محمد جواد جعفری؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ سهیلا خداکریم؛ عباس حاجی فتحعلی