نویسنده = یوسف علی محمدی
تحلیل الگوی مکانی-زمانی بیماری انفارکتوس قلبی در یک جامعه نظامی در ایران طی سال های 1397-1394

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1024-1033

10.30491/JMM.24.1.1024

محمد فتحعلی پور؛ یوسف علی محمدی؛ علی میرمحمدلو؛ مجتبی سپندی


نقش جداسازی، قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی در مهار اپیدمی کووید-19

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 210-211

10.30491/JMM.22.2.210

سیما افراشته؛ یوسف علیمحمدی؛ مجتبی سپندی


عدد مولد پایه: شاخصی مهم در تعیین آینده اپیدمی کووید-19 در ایران

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 96-97

10.30491/JMM.22.1.96

یوسف علی محمدی؛ مجتبی سپندی