تحلیل الگوی مکانی-زمانی بیماری انفارکتوس قلبی در یک جامعه نظامی در ایران طی سال های 1397-1394

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: انفارکتوس قلبی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در جهان محسوب می­‌شود و این بیماری بار اقتصادی-اجتماعی زیادی بر بیماران تحمیل می‌­کند. از آن‌جایی که تحلیل الگوی مکانی-زمانی بیماری­‌ها نقش اساسی را در طراحی برنامه­‌های پیشگیری و کنترل دارد، مطالعه حاضر با هدف تشخیص خوشه‌­های فضایی-منطقه­‌ای و همچنین تحلیل روند زمانی ابتلا به انفارکتوس قلبی در یک جامعه نظامی در ایران انجام شد.
روش‌ها: در این مطالعه اکولوژیک، تمام موارد ثبت شده انفارکتوس قلبی توسط مراکز استانی جامعه نظامی مورد مطالعه طی سال­‌های 1397-1394 مورد بررسی قرار گرفت. از آماره Getis-Ord Gi برای شناسایی لکه‌­های داغ و از ضریب همبستگی اسپیرمن برای تحلیل روند زمانی ابتلا به این بیماری استفاده شد.
یافته‌ها: موارد ابتلای انفارکتوس قلبی در کارکنان پایور و سربازان وظیفه در بازه زمانی مطالعه به ترتیب 103 و 4 نفر بود. استان­‌های گیلان و گلستان (سطح اطمینان 90%) در سال 1394، استان­‌های گیلان، گلستان، سمنان و زنجان (سطح اطمینان 95%) و استان اصفهان (سطح اطمینان 90%) در سال 1395، استان گلستان (سطح اطمینان 95%) و استان گیلان (سطح اطمینان 90%) در سال 1396 و استان گلستان (سطح اطمینان 95%) در سال1397 به عنوان لکه‌های داغ بیماری شناسایی شدند. نتایج تحلیل زمانی نیز یک روند افزایشی معنی‌­دار در موارد ابتلا به انفارکتوس قلبی در کارکنان پایور نشان می­‌دهد.
نتیجه‌گیری: نواحی شمالی ایران تحت خطر بیماری انفارکتوس قلبی قرار دارند و روند زمانی ابتلا به این بیماری نیز یک افزایش معنی‌­دار را نشان می­‌دهد. یافته­‌های این مطالعه می­‌تواند در سیاست­‌گذاری­های کلان حوزه سلامت عمومی جوامع نظامی جهت تدوین استراتژی کنترل و اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعات آتی، باید به عوامل خطر و پارامتر­های غیر اکولوژیک این بیماری در مناطق داغ پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


1. Kazemi T, Sharifzadeh GR, Zarban A, Fesharakinia A, Rezvani MR, Moezy SA. Risk factors for premature myocardial infarction: a matched case-control study. Journal of research in health sciences. 2011;11(2):77-82.10.1186/1475-2840-5-15. 2. Mohammadian-Hafshejani A, Baradaran HR, Sarrafzadegan N, AsadiLari M, Roohani Rassaf M, Allah Bakhsi F, et al. Secular trend changes in mean age of morbidity and mortality from an acute myocardial infarction during a 10-year period of time in Isfahan and Najaf Abad. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2013;14.10.4103/ijcm.IJCM_219_19. 3. Kazemi T, Sharifzadeh GH, Hosseinaii F. Epidemiology of trend of acute myocardial infraction in Birjand between 2002-2006 years. Iranian Journal of Epidemiology. 2009;4(3):35-41. 4. Firoozabadi MD, Kazemi T. A memorandum of "World Heart Day 2013" - Stroke mortality among women in Birjand, East of Iran. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2014;19(2):215.10.1093/PMC4020034. 5. Asgari M, Alhani F, Anoosheh M. Risk factors in patients with myocardial infraction hospitalized in Fatemieh Hospital in Semnan. Iran Journal of Nursing. 2010;23(64):8-16.10.1093/database/baz125. 6. Mohseni J, Kazemi T, Maleki MH, Beydokhti H. A Systematic Review on the Prevalence of Acute Myocardial Infarction in Iran. Heart Views. 2017;18(4):125-32.10.4103/HEARTVIEWS.HEARTVIEWS_71_17. 7. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2020;141(9):e139-e596.10.1161/CIR.0000000000000757. 8. Ahmadi A, Etemad K, Ahmadi S, Khaledifard A. Current status of myocardial infarction and risk factors for associated mortality in Iran: a review. J Epidemiol Public Health Rev. 2016;1(1):1-5. 10.16966/2471-8211.10. 9. Zhan C, Shi M, Wu R, He H, Liu X, Shen B. MIRKB: a myocardial infarction risk knowledge base. Database (Oxford). 2019;2019:baz125.10.1093/database/baz125. 10. Malinauskiene V, Grazuleviciene R, Nieuwenhuijsen MJ, Azaraviciene A. Myocardial infarction risk and occupational categories in Kaunas 25-64 year old men. Occup Environ Med. 2002;59(11):745-50.10.1136/oem.59.11.745. 11. Bergman BP, Mackay DF, Pell JP. Acute myocardial infarction in Scottish military veterans: a retrospective cohort study of 57,000 veterans and 173,000 matched nonveterans. Am J Epidemiol. 2014;179(12):1434-41.10.1093/aje/kwu082. 12. Akbari M, Mahmoodi M, Safi F, Akbari M, Najat S. Effect of risk factors associated with myocardial infarction among military persons in Tehran. Sci Res J Army Univ Med Sci. 2009;6(4):217-23. 13. Mirzaeipour F, Seyedmazhari M, Pishgooie AH, Hazaryan M. Assessment of risk factors for coronary artery disease in military personnel: A study from Iran. Journal of family medicine and primary care. 2019;8(4):1347-51.10.4103/jfmpc.jfmpc_109_19. 14. Ghaedamini Asadabadi R, Tofighi S, Ghaedamini H, Azizian F, Amerieon A, Shokri M. A review of some infectious diseases distribution based on geographic information system (GIS) in the area of Chahar Mahal and Bakhtiari. Journal of Police Medicine. 2012;1(2):113-24.20.1001.1.22286241.1391.1.2.2.1. 15. Tanser FC, Le Sueur D. The application of geographical information systems to important public health problems in Africa. Int J Health Geogr. 2002;1(1):4.10.1186/1476-072x-1-4. 16. Shad B, Salari A, Dalvandi B, Hasandokht T, Kheirkhah J, Nourisaeed A, et al. Psychological well-being in cardiac patients and healthy people in Guilan. Fundamentals of Mental Health. 2018;20(3):185-93.10.22038/JFMH.2018.10660. 17. Mansouri K, Hasavari F, Sedghi Sabet M, Kazemnejad-Leili E, Gholipour M. Self-Care Status and Its Related Factors in Patients with Heart Failure. Journal of Health and Care. 2021;34(129):0-.20.1001.1.16807626.1397.17.4.3.3. 18. Soleimani M, Bagheri N. Spatial and temporal analysis of myocardial infarction incidence in Zanjan province, Iran. BMC Public Health. 2021;21(1):1667.10.1186/s12889-021-11695-8. 19. Mehralian H, Salehi S. Myocardial infarction risk factors in the patients referred to Chaharmahal and Bakhtiary province hospitals, 2005. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences. 2007;9.78.39.35.44/article-1-503. 20. Sarrafzadegan N, Oveisgharan S, Toghianifar N, Hosseini S, Rabiei K. Acute myocardial infarction in Isfahan, Iran: hospitalization and 28th day case-fatality rate. ARYA Atherosclerosis. 2009;5(3). 21. Ghaffari S, Hakim H, Pourafkari L, Asl ES, Goldust M. Twenty-year route of prevalence of risk factors, treatment patterns, complications, and mortality rate of acute myocardial infarction in Iran. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2013;7(3):117-22.10.1177/1753944712474093. 22. Kazemi T, Sharifzadeh GR. A memorandum of" World Heart Day 2012": Myocardial infarction mortality in women in Birjand, 2008-2009. The Journal of Tehran University Heart Center. 2012;7(4):191-.10.1093/PMC4020034. 23. Bedno S, Hauret K, Loringer K, Kao TC, Mallon T, Jones B. Effects of personal and occupational stress on injuries in a young, physically active population: a survey of military personnel. Mil Med. 2014;179(11):1311-8.10.7205/MILMED-D-14-00080. 24. Pinaire J, Aze J, Bringay S, Cayla G, Landais P. Hospital burden of coronary artery disease: Trends of myocardial infarction and/or percutaneous coronary interventions in France 2009-2014. PLoS One. 2019;14(5):e0215649.10.1371/journal.pone.0215649. 25. Meyers DG, Neuberger JS, He J. Cardiovascular effect of bans on smoking in public places: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American College of Cardiology. 2009;54(14):1249-55.10.1016/j.jacc.2009.07.022. 26. He FJ, MacGregor GA. Salt reduction lowers cardiovascular risk: meta-analysis of outcome trials. Lancet (London, England). 2011;378(9789):380-2.10.1016/S0140-6736(11)61174-4.