عدد مولد پایه: شاخصی مهم در تعیین آینده اپیدمی کووید-19 در ایران

نوع مقاله : سرمقاله

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات روش های پیشرفته و کم تهاجمی پارس، بیمارستان پارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 مرکزتحقیقات بهداشت، انستیتو سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

سرمقاله

کلیدواژه‌ها