نویسنده = آرمین زارعیان
بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 – مطالعه مقطعی

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 212-221

امیرحسین پیشگویی؛ حلیمه زارع شورکی؛ آرمین زارعیان؛ فروزان آتش زاده شوریده؛ محمد فرقانی


بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق در مورد مدیریت چاقی براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 544-550

شهلا علیاری؛ آرمین زارعیان؛ آراسب دباغ مقدم؛ میثم حسینی امیری


تبیین تجربه‌ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دفاع مقدس به روش تحلیل محتوای کیفی تجمیعی

دوره 17، شماره 3، آذر و دی 1394، صفحه 171-179

شهلا علیاری؛ آرمین زارعیان؛ زهرا حاتمی؛ محبوبه علیاری شوره دلی