بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 – مطالعه مقطعی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش

2 بیمارستان ولی‌عصر ناجا، تهران، ایران

3 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 بیمارستان ولیعصر ناجا

چکیده

زمینه و هدف: شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر می­تواند در طراحی برنامه مراقبتی آنان نقش کلیدی ایفا نماید. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر است.
روش‌ها: این یک مطالعه مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان‌های نظامی شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از بهمن 1394 تا اردیبهشت 1395 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک ثبت شد و از پرسشنامه ناتینگهام جهت سنجش کیفیت زندگی افراد در 6 حیطه سطح انرژی، درد، عکس‌العمل عاطفی، خواب، انزوای اجتماعی، خواب و فعالیت فیزیکی استفاده شد. سطح معنی‌داری  (05/0>p) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی 250 بیمار مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان‌های نظامی 68/6 ± 27/57 سال، بیشتر بیماران مرد (2/71 %)، متاهل (6/89 %) و بازنشسته (8/60 %) بودند. بین میانگین نمرات حیطه‌های کیفیت زندگی در مشارکت‌کنندگان بر حسب جنس، شغل، درآمد، سطح تحصیلات و فعالیت‌های روزانه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0>p) و نمره کیفیت زندگی مردان بازنشسته، دیپلم به بالا در تمامی حیطه‌ها بهتر بود. افرادی که ورزش می‌کردند، نمره کیفیت زندگی بهتری را در تمامی حیطه‌ها به جز حیطه خواب داشتند (05/0>p). همچنین افرادی که طول مدت بیماری کمتری داشتند، میزان درد کمتر و فعالیت فیزیکی بیشتری داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان داد که عوامل جمعیت شناختی، باعث تفاوت در کیفیت زندگی افراد نظامی و وابستگان آنها که مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر هستند، می‌شوند. با توجه بیشتر به برخی مشخصات جمعیت شناختی مثل ورزش، پیاد‌روی و شغل، برنامه‌ریزی زودهنگام و انجام قدامات لازم می‌توان جهت ارتقاء کیفیت زندگی این افراد برنامه‌ریزی نمود.

کلیدواژه‌ها