نویسنده = رضا کرمی نیا
مقایسه صفات شخصیتی، در سربازان وابسته وغیر وابسته به مواد

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 117-124

اسفندیار آزادمرزآبادی؛ رضا کرمی نیا؛ شهرود سلیمانی؛ محمد غلامی فشارکی،


ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 11-16

سیدحسین سلیمی؛ رضا کرمی نیا؛ علی اکبر اسماعیلی


عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 237-242

محمدرضا متینی صدر؛ رضا کرمی نیا؛ محمود گلزاری؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور؛ غلامرضا صرامی


بررسی افسردگی در گروهی از اسرای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 179-187

رضا کرمی نیا؛ سید حسن سلیمی؛ محمد مجدیان