نویسنده = هادی وطنی
فراوانی و تنوع گونه های آفت بندپا در انبارهای غلات و حبوبات یکی از واحدهای نظامی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 81-87

مهدی خوبدل؛ عارف معروف؛ داود فرج زاده؛ هادی وطنی؛ مجید ریاضی پور؛ نعمت ا... جنیدی


فون عقرب های منطقه تایباد و وضعیت عقرب گزیدگی در محیط های نظامی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 7-11

هادی وطنی؛ مهدی خوبدل


اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 35-44

مجید ریاضی پور؛ هادی وطنی؛ حمید رضا توکلی؛ علی مهرابی توانا؛ محمد علی افشاری؛ رضا کچویی؛ زهرا متقیان؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ کاظم احمدی


بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1382، صفحه 189-193

علی‌اکبر کریمی زارچی؛ علی مهرابی‌توانا؛ هادی وطنی؛ مهدی خوبدل؛ داود اسماعیلی


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 27-31

علی اکبر کریمی زارچی؛ عباس محمودزاده پورناک؛ هادی وطنی؛ شهناز شیربازو


مروری بر مبارزه با حشرات و دیگر بندپایان در طول 8 سال دفاع مقدس

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 43-46

علی مهرابی توانا؛ هادی وطنی