اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

هدف. بررسی وقوع و اندازه‌گیری میزان مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی درغذاهای انسانی مواد و روش‌ها. با مراجعه به انبار مواد اولیه 9 مرکز طبخ غذا واقع در تهران از غلات موجود در آن‌ها شامل برنج ، جو و گندم به ترتیب23، 16 و 7 نمونه تهیه شد. پس از پودر کردن نمونه‌ها با استفاده از حلال متانول- آب(70 : 30) از آن‌ها عصاره گیری گردید و میزان مایکوتوکسین T-2 موجود در عصاره‌ها با استفاده از یک روش الایزای رقابتی مبتنی بر آنتی بادی مونوکلونال اندازه گیری شد. نتایج. همه نمونه‌های آزمایش شده کم و بیش به سم T-2 آلودگی داشتند و دامنه آلودگی آن‌ها از 9/7 تا 4/65 میکروگرم در کیلوگرم متغیر بود(میانگین: 1/2±9/17). نمونه‌های گندم با میانگین (4/8±) 4/42 میکروگرم در کیلوگرم دارای بیشترین مقدار آلودگی و جو و برنج به ترتیب با میانگین آلودگی (2±) 3/18 و (56/0±) 5/12میکروگرم در کیلوگرم در رده‌های بعدی قرار گرفتند. بحث. اگر چه طبق استاندارد ملی ایران تعداد اندکی از نمونه‌ها (9/13%) دارای آلودگی بالاتر از حد مجاز بودند اما وسعت آلودگی به سم T-2 بیانگر فراهم بودن شرایط برای وقوع طبیعی مایکوتوکسین‌ها در محصولات کشاورزی مصرفی در کشورمان است و خطر قرار گرفتن در معرض عوارض مزمن این سم و لزوم اندازه گیری مایکوتوکسین‌های موجود در مواد غذایی قبل از خرید یا مصرف آن‌ها را خاطرنشان می کند.

کلیدواژه‌ها