نویسنده = خسرو جدیدی
مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تاخیری گاز خردل بر چشم

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 191-195

خسرو جدیدی؛ علیرضا صادقی پور؛ مصطفی نادری؛ مهران حقیقی؛ پرویز رفیع زاده


بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان


اندازه‌گیری غلظت ویتامین‌های A و C در نمونه‌های اشک و سرم مصدومین شیمیایی آلوده با گاز خردل

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 287-292

نوشین میرخشتی؛ فاطمه قسامی؛ خسرو جدیدی؛ سیدعلی علوی؛ فاطمه هادی‌زاده


بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به‌عنوان یک عارضه دیررس

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383، صفحه 13-18

عباس ریاضی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ علی‌اکبر کریمی‌زارچی؛ محمود بابایی


یک مورد پیوند آلوگرافت بافت لیمبوس در یک مصدوم شیمیایی

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 151-153

خسرو جدیدی؛ شهاب الدین رسولی؛ محمد صادقی