بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به‌عنوان یک عارضه دیررس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  در سال‌های اخیر بسیاری از جانبازان شیمیایی اظهار می‌دارند که چشم‌شان قبلاً ضعیف نبوده و حالا ضعیف شده است و این موضوع را به اثرات دیررس گاز خردل نسبت می‌دهند در حال حاضر در این خصوص اطلاعات جزیی موجود می‌باشد.   نزدیک‌بینی، دوربینی و آستیگماتیسم شایع‌ترین عیوب انکساری چشم می‌باشند. شیوع این عیوب برحسب نواحی جغرافیایی و جوامع مختلف متفاوت است. مهمترین علل بروز این عیوب در چشم عبارتند از: خصوصیات ژنتیکی،‌ جنس، نژاد، سن، شغل، کار نزدیک، قد، وزن و هوش.   گاز خردل عوارض چشمی متعددی را ایجاد می‌نماید که برحسب شدت مسمومیت متفاوت می‌باشند و عمدتاً قرنیه چشم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عوارض زودرس و در همان زمان مسمومیت اتفاق می‌افتد. عوارض دیررس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.   در این بررسی وضعیت انکساری تعداد 2252 چشم جانباز شیمیایی و 2228 چشم نمونه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. این کار با دستگاه اتورفراکتومتر مدل 2300 تاپکن صــورت گرفــت و نتایــج حاصله تـوسط آزمون آماری T - test مورد مقایسه و موارد ذیل مشخص گردید.   1- به‌طور کلی عیب انکساری نزدیک‌بینی در گروه جانبازان کمتر از گروه شاهد می‌باشد   2- آستیگماتیسم تنها عیب انکساری است که در جانبازان بیشتر از جامعه نرمال است.   3- شیوع آستیگماتیسم نزدیک‌بین در جامعه جانبازان بیشتر از دیگر انواع آستیگماتیسم‌ها است که جهت تبیین این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز می‌باشد .

کلیدواژه‌ها