بررسی اثربخشی اجرای کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارت مدیریت زمان در دانشجویان نظامی کارشناسی پرستاری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات تروما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در عصر ما کارایی و اثربخشی والاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه‌ مدیران است و بر سه مورد برنامه­‌ریزی، سازماندهی و مدیریت زمان متکی است. پس برای افزایش بهره‌­وری آموزشی باید مهارت مدیریت زمان در دانشجویان ارتقا یابد. از این رو این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی اجرای کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارت مدیریت زمان در دانشجویان نظامی کارشناسی پرستاری یکی از دانشکده­‌های پرستاری منتخب نظامی انجام شد.
روش‌ها: نوع مطالعه مداخله­‌ای بود. نمونه­‌های پژوهش 60 نفر از دانشجویان نظامی پرستاری بودند که به روش در دسترس انتخاب شده و به روش تخصیص تصادفی به گروه‌های آزمون و کنترل تقسیم شدند. ابزار اندازه­‌گیری پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان بریتون و تیسر بود. نمونه‌ها به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. سپس کارگاه برای گروه آزمون اجرا شد و هشت هفته بعد مهارت مدیریت زمان در دانشجویان پرستاری با ابزار مذکور سنجیده شد و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-21 و توسط آزمون­‌های آماری تی‌مستقل، کای‌اسکوئر و فیشر، تی زوجی و از آزمون آماری ناپارامتریک ویلکاکسون و من‌ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در مقایسه بین گروه‌ها در مرحله‌ پیش‌آزمون از نظر نمره مهارت مدیریت زمان بین آن‌ها تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ولی در مرحله پس‌آزمون بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت 0/039=.P < /span> مقایسه درون گروهی نشان داد که دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه کنترل 0/339=P < /span> و گروه آزمون 0/157=P < /span> تفاوت معنادار آماری وجود نداشته است. در مقایسه سطوح مهارت مدیریت زمان بین دو گروه با توجه به 0/944=P < /span> در پیش‌آزمون و 0/167=P < /span> در پس‌آزمون تفاوت معنادار آماری وجود نداشت و در مقایسه درون گروهی نیز تفاوت معنادار آماری وجود نداشت ولی در گروه آزمون، مهارت سطح خوب از 8 نفر به 14 نفر افزایش یافته بود.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه تاثیر مثبت آموزش بر دانشجویان مورد تایید قرار گرفته است و نشان­‌دهنده مناسب بودن این آموزش و بکارگیری فنون آن توسط دانشجویان جهت مدیریت زمان است. با توجه به تفاوت معنی­‌دار نمره مهارت مدیریت زمان در مرحله پس‌­آزمون بین دو گروه، برنامه مدون طراحی شده می‌تواند اثربخش باشد. لذا توصیه می‌شود مدیران و مسئولین آموزشی دانشکده­‌های پرستاری این برنامه آموزشی را در جهت ارتقای سطح دانش و عملکرد دانشجویان در زمینه مدیریت زمان به کار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


References 1. Eslami A, Hamedani SS, Gorji AMH. The Study of the Relationship between Social Capital and Intellectual Capital of the Organization (Case Study: University of Medical Sciences of Mazandaran Province). Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016;7(4 S1):317. 2. MOADII M, PARANDIN S. THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND TIME MANAGEMENT IN PREDICATINGJOB SATISFACTION AMONG BANK EMPLOYEES IN KERMANSHAH (A CORRELATION STUDY). 2018. 3. Goldsby E, Goldsby M, Neck CB, Neck CP. Under Pressure: Time Management, Self-Leadership, and the Nurse Manager. Administrative Sciences. 2020;10(3):38. 4. Baker R, Evans B, Li Q, Cung B. Does inducing students to schedule lecture watching in online classes improve their academic performance? An experimental analysis of a time management intervention. Research in Higher Education. 2019;60(4):521-52. 5. Adams RV, Blair E. Impact of time management behaviors on undergraduate engineering students’ performance. SAGE Open. 2019;9(1):2158244018824506. 6. Kulkarni M. Time management skills among medical students. Indian Journal of Public Health Research & Development. 2020;11(6):488-93. 7. MacCann C, Fogarty GJ, Roberts RD. Strategies for success in education: Time management is more important for part-time than full-time community college students. Learning and Individual Differences. 2012;22(5):618-23. 8. Pehlivan A. The effect of the time management skills of students taking a financial accounting course on their course grades and grade point averages. International Journal of Business and Social Science. 2013;4(5). 9. Xie J, Liu M, Ding S, Zhuqing Z, Zeng S, Liu A, et al. Time management disposition and related factors among nursing managers in China: A cross‐sectional study. Journal of nursing management. 2020;28(1):63-71. 10. Abd-Elmoghith NGA. Examining the Time Management Training Program on Delegation Skills Regarding Nurse Manager. American Journal of Nursing. 2019;7(4):589-97. 11. Kebriaei A, SABAHI BM, Saeedi A. Relationship between use of time management skills and satisfaction with spending time among students of zahedan university of medical sciences. 2014. 12. Sainz MA, Ferrero AM, Ugidos A. Time management: skills to learn and put into practice. Education+ Training. 2019. 13. Setoodegan E, Eslami J. The relationship between leadership style and time management in senior and middle nursing managers. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2019;14(1):26-31. 14. Demirhan E. Miracle or cruelty? The sophomore prospective science teachers’ perspective of chicken embryonic development. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014;152:575-81. 15. Jahansir K, Salehzadeh K, Vesaghi H, Mousafifar E. A study of the effect of time management on academic achievement of students of Islamic Azad University Maragheh branch. 2008. 16. Prichard JS, Stratford RJ, Bizo LA. Team-skills training enhances collaborative learning. Learning and instruction. 2006;16(3):256-65. 17. Wahat NHA, Saat NZM, Ching CK, Qin LY, May GC, Omar N, et al. Time management skill and stress level among audiology and speech sciences students of Universiti Kebangsaan Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012;59:704-8. 18. Ghiasvand AM, Naderi M, Tafreshi MZ, Ahmadi F, Hosseini M. Relationship between time management skills and anxiety and academic motivation of nursing students in Tehran. Electronic physician. 2017;9(1):3678. 19. Baklacioglu Yildiz D, Fidanci B, Boyraz G, Kiziler E. Time Management Skills of Nursing Students. 20. Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Papathanasiou IV, Edet OB, Tsaras K, Leocadio MC, et al. Stress and coping strategies among nursing students: an international study. Journal of Mental Health. 2018;27(5):402-8. 21. Indreica E-S, Cazan A-M, Truta C. Effects of learning styles and time management on academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;30(1):1096-102. 22. Poortaghi S, Ebadi A, Salsali M, Raiesifar A, Davoudi N, Pourgholamamiji N. Significant influencing factors and practical solutions in improvement of clinical nursing services: a Delphi study. BMC health services research. 2020;20(1):1-10. 23. Lippincott W, Wilkins. Five keys to successful nursing management. Springhouse, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 24. Hackworth T. Time management for the nurse leader. Nursing2019 Critical Care. 2008;3(2):10-1. 25. Bahadori M, Raadabadi M, Salesi M, Ameryoun A, HOJATI DA, Teymourzadeh E. THE STUDY OF TIME MANAGEMENT SKILLS AMONG MILITARY AND CIVILIAN HOSPITALS'MANAGERS. 2016. 26. Cox CW. Military students' strengths and challenges based on their military experiences: an integrative review. Journal of Nursing Education. 2019;58(7):392-400. 27. Ma H, Chihava TN, Fu J, Zhang S, Lei L, Tan J, et al. Competencies of military nurse managers: A scoping review and unifying framework. Journal of Nursing Management. 2020;28(6):1166-76. 28. Gravley EA. Academic Coaching as Measured by Student Perceptions of Grit, Academic Self-Efficacy, Academic Commitment, Time Management, and GPA: The University of Memphis; 2020. 29. sohrabi z, ghovati f, mirhosseini f, hosseini f. The relationship between achievement motivation and time management and academic achievement Undergraduate Medical University of Medical Sciences. Razi Journal of Medical Sciences. 2016;23(150):35-45. 30. Altiner Yas M, Isci N, Alacam B, Caliskan R, Kulekci E. Relationship between level of internet addiction and time management skills among nursing students. Perspectives in Psychiatric Care. 2021.