اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش استرس و اقدام به خودزنی سربازان، در شهر تهران در سال 1397

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، دانشکده پزشکی، گروه روان‌شناسی بالینی، تهران، ایران.

2 گروه روان‌‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه عاوم پزشکی آزاد اسلامی، دانشکده پزشکی، گروه روانشناسی بالنی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهور اسلامی ایران، دانشکده پزشکی، گروه روان‌شناسی بالینی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سربازی دوران پر استرسی است که احتمال خودزنی در آن وجود دارد، از این رو بررسی راه های کاهش آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش استرس و اقدام به خودزنی و افزایش تاب‌آوری سربازان می‌باشد.
روش­ ها: پژوهش حاضر به روش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با گروه کنترل در انتظار درمان در سال 1397 انجام شد. جامعه آماری شامل 20 نفر از سربازان مراجعه کننده به بیمارستان 505 ارتش در شهر تهران بود که به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و در 2 گروه 10 نفری (آزمایش و کنترل) تخصیص یافتند. گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه­ ای تحت آموزش تاب­ آوری قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ­ای دریافت نکرد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌های استرس ادارک شده (PSS)، پرسشنامه خودگزارشی خودزنی کلونسکی و تاب‌آوری کانر (ISAS) و دیویدسون (CD-RIS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سن سربازان در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 2/3±20/6 و 1/5±20/4 سال و میانگین طول مدت خدمت سربازی به ترتیب 2/5±5/3 و 4/1±6/7 ماه بود. برنامه آموزش تاب‌آوری به طور معنا‌داری استرس (98%) و اقدام به خودزنی (91%) را در سربازان گروه مداخله کاهش و تاب‌آوری را بطور معنی داری (98%) افزایش داد (0.001>p).
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد آموزش تاب‌آوری در بهبود نشانگان استرس و اقدام به خودزنی و تاب‌آوری در سربازان موثر می­باشد و می­توان از آن در محیط­ های پادگانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها