طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه‌ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پژشکی بقیه الله

2 مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پژشکی بقیه الله، مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه

چکیده

زمینه و هدف: جوایمنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای پیش‌بینی کننده حوادث در محیط‌های شغلی معرفی شده که در مراکز درمانی تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است. هدف مطالعه حاضر طراحی پرسشنامه‌ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران می‌باشد.
روش‌ها: با استفاده از منابع موجود، مخزنی از سؤالات فراهم گردید. روایی محتوایی سؤالات با استفاده از شاخص‌های نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا سنجیده شد. سپس سؤالات با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس در تابستان سال 1396 در جامعه هدف (پرستاران شاغل در بیمارستان های تهران با حداقل سه ماه تجربه کاری) توزیع گردید. سپس داده­های جمع­آوری شده به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول جهت تحلیل عاملی اکتشافی و دسته دوم جهت تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بطور کلی 273 پرستار شامل 41 مرد و 232 زن در این مطالعه شرکت نمودند. بیشتر این پرستاران دارای سابقه کاری یک تا پنج سال و در محدوده سنی 25 تا 30 سال قرار داشتند. پرسشنامه نهایی حاوی 19 سؤال بوده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهار بعد از آن استخراج گردید که عبارت‌اند بودند از؛ تعهد مدیریت، محیط حمایتی، آموزش ایمنی و فشار کاری درک شده توسط فرد. ساختار این چهار بعد توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد پذیرش قرار گرفت (مقدار  برابر با 01/1، مقدار RMSEA برابر با 018/0، مقدار TLI برابر با 993/0 و مقدار IFI برابر با 994/0). همچنین، محیط حمایتی و تعهد مدیریت به ایمنی بهترین پیش بینی کننده های عملکرد ایمنی بوده­اند.
نتیجه‌گیری: تعهد مدیریت، محیط حمایتی، آموزش ایمنی و فشار کاری درک شده مهمترین ابعاد جو ایمنی در بیمارستان ها می باشند. محیط حمایتی و تعهد مدیریت به ایمنی مهمترین فاکتورهای پیش بینی کننده عملکرد ایمنی پرستاران می باشند.

کلیدواژه‌ها