بررسی وضعیت تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی در زلزله بم

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. کشور ایران یکی از 10 منطقه زلزله‌خیز جهان است و از نظر وقوع بلایای طبیعی مقام ششم جهان را دارا می‌باشد. بررسی مشکلات مختلفی که پس از بروز زلزله برای مردم آسیب‌دیده بوجود می‌آید از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مهمترین مشکلات پس از بروز زلزله چگونگی تأمین و توزیع مواد غذایی در بین مردم آسیب‌‌دیده است زیرا به دلیل تخریب شهرها و از بین رفتن مراکز تولید، ذخیره و عرضه مواد غذایی، تأمین و توزیع مواد غذایی با هرج و مرج و بی‌نظمی شدید همراه می‌گردد که می‌تواند مشکلات تغذیه‌ای زیادی از جمله سوء تغذیه را به دنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تأمین، ‌نگهداری و توزیع مواد غذایی در شهرستان زلزله زده‌ بم بوده است. مواد و روش‌ها. این مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) با استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته و روایی شده با بهره گیری از نظرات 5 نفر از متخصصین مربوطه انجام پذیرفت. افراد مورد مطالعه بصورت تصادفی انتخاب گردیدند و جهت آگاهی از وضعیت تأمین،‌ نگهداری و توزیع مواد غذایی در منطقه بم تعداد 271 پرسشنامه همراه با مصاحبه با مردم و مسئولین مربوطه تکمیل گردید و داده‌های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. مهمترین مشکلات در زلزله بم به ترتیب توزیع نامناسب مواد غذایی (9/98%)، عدم وجود تنوع غذایی (3/80%)، و پایین بودن کیفیت مواد غذایی (8/77%) تعیین گردیدند و مهمترین علل بروز مشکلات نیز به ترتیب عدم وجود نظارت و مدیریت صحیح (91%)، عدم تأمین به موقع مواد غذایی (7/85%) عدم استفاده از کارشناسان تغذیه و بهداشت (7/79%) و عدم وجود امکانات نگهداری (56%) شناخته شدند. نتیجه‌گیری. با توجه به وقوع مکرر زلزله در ایران، داشتن یک برنامه مشخص برای تأمین، نگهداری و توزیع مواد غذایی قبل از وقوع حادثه کاملاً ضروری است و به هر میزان که این برنامه‌ریزی دقیق‌تر و روشن‌تر باشد، پس از وقوع حادثه با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد. نتایج این بررسی نشان داد که مسئولین مربوطه هیچگونه برنامه‌ای برای تغذیه مردم نداشته‌اند و گزارشات کمیته برنامه‌ریزی غذایی جهانی (WFD) سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز این موضوع را تأیید نموده است. پیشنهادات مطرح شده در این مطالعه می‌تواند دربرنامه‌ریزی‌های تغذیه‌ای مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها