بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیو تروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. در شروع هزاره جدید با ظهور تهدیدات تروریستی منجلمه بیوتروریسم، روشنی آینده به تیرگی گرائیده است. مهمترین راه مقابله با اقدامات بیوتروریستی در درجه اول تقویت آگاهی تیم پزشکی و بهداشتی جهت تشخیص وعکس ا لعمل سریع در مقابله با این حوادث می باشد .مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آموزش پیشگیری و درمان حوادث بیوتروریسم بر آگاهی و نگرش پرستاران می پردازد. مواد و روش‌ها. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است.جامعه پژوهش را 65 نفر ازپرستاران تشکیل دادند که واجد کلیه مشخصات افراد مورد پژوهش بودند. در این مطالعه از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. یافته‌ها. آگاهی پرستاران در رابطه با بیوتروریسم قبل از آموزش(79/14درصد)بود که بعد از آموزش به (43/94درصد)رسید.نگرش پرستاران نسبت به بیوتروریسم قبل از آموزش(50/55درصد)بود که بعد از آموزش به(46/85درصد)رسید. بحث. آموزش درآگاهی و نگرش پرستاران از بیوتروریسم تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها