کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پایش تولید گیاهان دارویی با تأکید بر اجرای پدافند زیستی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 105-115

بهزاد شوکتی؛ حسین شریفی؛ مهدی سرداری؛ احمدرضا شریفی علون آبادی