کلیدواژه‌ها = مدیران
بررسی تاثیر استرس شغلی بر اثربخشی مدیران منتخب نظامی

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 51-58

محمدجواد حسینپورفرد؛ حسن رفعتی؛ سیدعبدالرضا بابامحمودی


سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص‌های بیمارستانی

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 125-132

احمد عامریون؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ نوروز محمودی


طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 117-122

برزو فرهی بوزنجانی؛ علی صداقت؛ محمد بازرگانی؛ محمدکریم بهادری؛ شهرام توفیقی