کلیدواژه‌ها = روش دلفی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل توسعه ورزش کارکنان رسته بهداشت و درمان نیروهای مسلح

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 39-51

حسین شیروانی؛ محمدکریم بهادری؛ محسن رنجبر؛ ابوالفضل درویشی


طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 19-23

شهلا یوسفی؛ عباس عبادی؛ سید محمدجواد حسینی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ مرتضی ایزدی؛ خدا بخش احمدی؛ محمد غلامی