کلیدواژه‌ها = ماکروفاژ
اثرات ضد باکتریایی عصاره بابا آدم (Arctium lappa) بر بروسلا ملی تنسیس M 16 در مدل حیوانی و کشت داخل ماکروفاژی

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 315-322

شهرزاد نصیری سمنانی؛ فرزانه قلی خانی؛ مهدی رهنما؛ رضا شاپوری؛ حامد علیزاده؛ حسن قاسم پور


اثرات هگزامتیلن تترآمین بر ماکروفاژهای بافت ریه موش های صحرایی آلوده به دو دوز متفاوت از سولفورموستارد

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 27-31

همایون صدرایی؛ زهرا عبدی؛ فریده ابوعلی


اثر مایکو توکسین ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولی و ترشح نیتریک اکساید‏

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-6

کاظم احمدی؛ مجید ریاضی پور