اثرات ضد باکتریایی عصاره بابا آدم (Arctium lappa) بر بروسلا ملی تنسیس M 16 در مدل حیوانی و کشت داخل ماکروفاژی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

اهداف: هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات عصاره­های بابا آدم بر بروسلا ملی تنسیس M 16 در شرایط آزمایشگاهی، کشت درون ماکروفاژی و مدل حیوانی می باشد

روش‌ها: در این مطالعه تجربی، پس از تهیه عصاره های برگ، گل آذین و ریشه بابا آدم، اثر ضد باکتریایی عصاره ها با روش انتشار چاهکی در آگار و ماکرودایلوشن جهت به ­دست آوردن MIC وMBC  بررسی شد. سپس بقای داخل ماکروفاژی بروسلا ملی تنسیس M 16 با کشت سلولی از ماکروفاژهای صفاقی موش بالب سی و همچنین در مدل حیوانی مطالعه گردید.  

یافته‌ها: MIC و MBC عصاره اتانولی برگ و گل آذین بابا آدم بر روی باکتری به ترتیب 101 و 116 میلی گرم بر میلی لیتر و بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصاره اتانولی بود. در مدل حیوانی مشخص گردید که موثرترین عصاره علیه سویه های مذکور عصاره آبی برگ بابا آدم می­باشد. در کشت ماکروفاژی و در مدل حیوانی عصاره آبی گل بابا آدم مؤثرترین عصاره بود.

نتیجه‌گیری: عصاره های آبی و آلی باباآدم اثرات ضد میکروبی علیه بروسلا ملی تنسیس درون ماکروفاژی دارند و عصاره آبی بیشترین فعالیت ضد میکروبی بر روی بروسلای داخل ماکروفاژی دارد، لذا این عصاره­ها در درمان بروسلوز می­توانند مفید باشند.

کلیدواژه‌ها