کلیدواژه‌ها = نیروی انتظامی
بررسی شیوع بیماری ها و علل مراجعه بیماران بی‌خانمان به اورژانس بیمارستان امام حسین تهران از سال 1391 لغایت 1396

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 115-122

حمیدرضا حاتم آبادی؛ سعید صفری؛ طاهره خانزاده طهرانی