کلیدواژه‌ها = گال
بیماری گال و عوامل مرتبط با آن

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 55-56

مهدی خوبدل


بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1382، صفحه 189-193

علی‌اکبر کریمی زارچی؛ علی مهرابی‌توانا؛ هادی وطنی؛ مهدی خوبدل؛ داود اسماعیلی