نویسنده = محمدرضا ابراهیمی
بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (38-MHI) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ سنج برای آن

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 587-598

10.30491/JMM.23.7.587

سید ولی کاظمی رضایی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ امیرمحسن راه نجات؛ فرهاد آوخ کیسمی؛ حسن شاهمیری؛ ارسیا تقوا؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد مجدیان


اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر بهبودی تنظیم شناختی‌- هیجان در سربازان اقدام‌کننده به خودزنی

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 956-968

10.30491/JMM.22.9.4

کاظم قدرتی شاه توری؛ امیرمحسن راه نجات؛ پرویز دباغی؛ ارسیا تقوا؛ وحید دنیوی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی