نویسنده = سجاد خانجانی
رابطه رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی‌گرا با درد ذهنی در سربازانِ محیط‌های نظامی: نقش میانجی شفقت به خود

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 363-372

10.30491/JMM.22.4.6

سجاد خانجانی؛ یوسف اسمری برده زرد؛ اسماعیل موسوی اصل


بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های حل مسئله بر آمادگی اعتیاد سربازان

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 46-53

10.30491/JMM.22.1.36

سجاد خانجانی؛ یوسف اسمری برده زرد؛ دانا محمد امین زاده