نویسنده = فاطمه رحمتی
عوامل مرتبط با افکار خودکشی در سربازان وظیفه ایرانی

دوره 24، شماره 8، آذر و دی 1401، صفحه 1539-1546

10.30491/JMM.24.8.1539

محمد رستمی؛ فاطمه رحمتی؛ محمود ثالثی


تاثیر آموزش مهارت مثبت‌نگری بر سلامت عمومی و سلامت معنوی سربازان

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 161-167

بهنام ویسی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ شیدا احمدی


تأثیر مداخله آموزشی بر میزان کمردرد در کارکنان نیروی هوایی یک ارگان نظامی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 519-526

اسماعیل یاسی؛ محسن صفاری؛ محمد قاسمی؛ محمد غلامی فشارکی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


یادگیری آموزه‌های دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی بر ارتقاء شاخص‌های سلامت معنوی در سربازان وظیفه پادگان نظامی در شهر تهران

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 265-273

رحیم مومیوند؛ مریم قربانی؛ مهدی مصری؛ محمود دهقانی؛ احمد انصاریان؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


آسیب شناسی به کارگیری تلفن همراه در دانشجویان نظامی از دیدگاه متخصصان حوزه رسانه و ارتباطات: یک مطالعه تحلیل مضمون

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 595-606

شیرزاد رضوی زاده؛ اکرم پرنده؛ فاطمه رحمتی نجار کلائی