نویسنده = یاسر رضاپور میرصالح
ساخت و اعتباریابی مقیاس تأثیر معلولیت در جانبازان و معلولین

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 908-922

10.30491/JMM.22.9.7

یاسر رضاپورمیرصالح؛ الهه مکاریان پور؛ راضیه امینی


اثربخشی مداخله مبتنی بر تغییر سبک زندگی با تأکید بر سبک زندگی تحصیلی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان فرزند جانباز

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 546-553

یاسر رضاپور میرصالح؛ زهرا احمدی اردکانی؛ محمدجواد شیری


هنجاریابی پرسشنامه آسیب ثانویه (STQ) در نمونه ای از فرزندان جانبازان ایرانی

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 242-252

خدابخش احمدی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ فاطمه بهجتی اردکانی