نویسنده = احمدرضا شریفی علون آبادی
طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه میزان رعایت اصول طب ایرانی موثر بر نفخ عملکردی

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 74-84

10.30491/JMM.22.1.64

علیرضا مولازاده؛ مسیح صدیق رحیم آبادی؛ محمدمهدی نقی زاده جهرمی؛ احمدرضا شریفی علون آبادی


ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه با استفاده از پایش تولید گیاهان دارویی با تأکید بر اجرای پدافند زیستی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 105-115

بهزاد شوکتی؛ حسین شریفی؛ مهدی سرداری؛ احمدرضا شریفی علون آبادی