نویسنده = پریسا مهدی زاده
تحلیل خوشه های موضوعی و ترسیم نقشه علمی پژوهش های حوزه کووید-19 در پایگاه علمی اسکوپوس

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 663-669

10.30491/JMM.22.6.663

محمد مسکرپور امیری؛ طاها نصیری؛ پریسا مهدی زاده


بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در سازمانهای بیمه‌گر: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 353-361

پریسا مهدی زاده؛ نورالدین دوپیکر؛ مهدی قائد؛ سید محسن اکبری؛ صدیقه کوهستانی


ارزیابی کیفیت خدمات بخش جراحی یک بیمارستان نظامی با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت فازی

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 655-665

محمدکریم بهادری؛ امیرحسین خوش بین؛ پریسا مهدی زاده؛ احسان تیمورزاده