نویسنده = آراسب دباغ مقدم
بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق در مورد مدیریت چاقی براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 544-550

شهلا علیاری؛ آرمین زارعیان؛ آراسب دباغ مقدم؛ میثم حسینی امیری


آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی: کاربرد الگوی اعتقاد بهد اشتی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 206-213

حسین دینی طلاتپه؛ حمید رضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ آراسب دباغ مقدم؛ علیرضا خوش دل