آگاهی، باور و رفتار مصرف مواد غذایی در بین دانشجویان یک دانشگاه نظامی: کاربرد الگوی اعتقاد بهد اشتی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ایران–، تهران- ایران

2 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی

چکیده

چکیده
اهداف: بیماری‌های مزمن ناشی از تغذیه و سبک زندگی نامناسب، عامل بروز بیش از 70 درصد مرگ و میر می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی اعتقادات و رفتار الگوی غذایی سالم در دانشجویان واقع در دانشگاه نظامی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی انجام گردید.
روش‌ها: 242 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های نظامی از طریق نمونه گیری سیستماتیک وطبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای مشتمل بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی (خودکارآمدی، منافع درک شده، موانع درک شده و تهدید درک شده) به انضمام متغیرهای دموگرافیک، سوالات آگاهی و عملکرد استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه از 718/0 تا 79/0 محاسبه گردید که از نظر آماری قابل پذیرش و معتبر بود.
یافته ها: میانگین آگاهی دانشجویان در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب 6/6 درصد ، 7/58 درصد و 7/34 درصد و سطح سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی به ترتیب 8/0 و 31 و 2/68 درصد وسطح عملکرد نیز به ترتیب 14، 5/78 و 4/7 درصد تعیین گردید.
نتیجه‌گیری: میزان آگاهی و عملکرد برای جامعه مورد مطالعه در حد قابل قبول نبود و مداخله آموزشی با در نظر گرفتن عوامل محیطی و ترجیحات رفتاری مؤثر بر رفتار صحیح الگوی غذا ضروری است.

کلیدواژه‌ها