نویسنده = محمد مسکرپور امیری
تاثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان در خدمات درمانی نیروهای مسلح : مطالعه موردی در تهران

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1393، صفحه 93-98

مهدی ابراهیم نیا؛ جعفر خضری؛ احسان تیمورزاده؛ محمد مسکرپور امیری؛ علی فرزانه


ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 75-80

احمد عامریون؛ شهرام توفیقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ حسین ممقانی؛ محمد مسکرپور امیری