تاثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان در خدمات درمانی نیروهای مسلح : مطالعه موردی در تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران؛

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 بخش علمی اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: هرچند تأثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان در بیمه‌های بازرگانی تأیید شده است ولی شرایط در حوزه سلامت که هدف از ارائه خدمات سودآوری نبوده و بخشی از هزینه‌ها از طریق حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود، متفاوت به نظر می‌رسد. در این پژوهش تأثیر فرانشیز بر مخاطره اخلاقی بیمه شدگان خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفت.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی– مقطعی در بیمه شدگان خدمات درمانی نیروهای مسلح شهر تهران انجام شده است.544 خانوار بر اساس روش دسترسی اطلاعات هزینه و درآمد خانوار سال 1389 مرکز آمار ایران انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Minitab انجام گرفت.

یافته‌ها: بین فرانشیز و مخاطره اخلاقی رابطه منفی وجود دارد (در سطح 85 درصد معنی داری). با افزایش درآمد و سن مخاطره اخلاقی افزایش می‌یابد (در سطح 90 و 95 درصد معنی داری). بین تأهل و مخاطره اخلاقی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: سطح قابل تحملی از مشارکت در هزینه خدمات درمانی به‌صورت فرانشیز می‌تواند مانع استفاده غیرضروری از خدمات درمانی توسط بیمه شدگان شود.

کلیدواژه‌ها