نویسنده = رضا شاپوری
اثرات ضد باکتریایی عصاره بابا آدم (Arctium lappa) بر بروسلا ملی تنسیس M 16 در مدل حیوانی و کشت داخل ماکروفاژی

دوره 18، شماره 1، خرداد و تیر 1395، صفحه 315-322

شهرزاد نصیری سمنانی؛ فرزانه قلی خانی؛ مهدی رهنما؛ رضا شاپوری؛ حامد علیزاده؛ حسن قاسم پور


طراحی و تعیین اعتبار کیت های تشخیصی الایزای غیرمستقیم و رقابتی برای تشخیص بروسلوز در انسان

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 51-56

رضا شاپوری؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ مهدی رهنما؛ مرتضی ایزدی