نویسنده = منیره متقی
عوامل خطرساز مرتبط با کمردرد در نیروهای پایور مذکر نظامی: یک مطالعه مورد شاهدی

دوره 21، شماره 5، مهر و آبان 1398، صفحه 509-519

علی غنجال؛ منیره متقی؛ محمد قاسمی


اثر تمرینات تقویتی–کششی مختلط و مجزا بر فراوانی مواضع مبتلا و بهبود شاخص های درد در یک مجتمع صنایع دفاعی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 199-205

علی غنجال؛ منیره متقی؛ احمد عامریون؛ محمد قاسمی؛ احمد رضا عسکری آشتیانی


ارزیابی و مدیریت ریسک یک اورژانس صحرائی نظامی با استفاده از متد FMEA

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 167-174

علی غنجال؛ علی صداقت؛ منیره متقی؛ عبدالرضا دلاوری؛ رضا توکلی


ارتباط شغل و رسته کاری با دیسکوپاتیهای ستون فقرات در پرسنل مذکرنظامی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 107-112

علی غنجال؛ منیره متقی؛ نادر صدیق


بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1385، صفحه 205-209

علی غنجال؛ منیره متقی؛ حسنعلی محبی؛ یاشار محرم زاد


تیپ امداد و انتقال در جنگ عراق علیه ایران

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 285-292

علی غنجال؛ منیره متقی؛ صدیقه میرهاشمی؛ عبدالرضا دلاوری


بیمارستان های صحرایی دوران جنگ علیه ایران

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 143-152

علی غنجال؛ احمد عامریون؛ ناصر بهروزی نژاد؛ منیره متقی