بررسی توزیع رسته ای دردهای مفصلی با منشاء فیزیکی در بین کارکنان شاغل نظامی و غیر نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. ابتلاء به دردهای مفصلی با منشاء فیزیکی در جوامع انسانی مطلب جدیدی نیست. عوامل مختلفی از جمله شغل واسترسهای شغلی ، جنسیت ، وضعیت فیزیکی بدن، نحوه انجام فعالیتهای روزانه و …در ایجاد این دردها موثر می‌باشند.عدم توجه به این مطلب در نیروهای نظامی بخاطر فشارهای کاری و استرسهائی که دارند می تواند تبعات و هزینه‌های درمانی بالایی را برای سیستم بهداشت و درمان نظامی و غیرنظامی کشور ایجاد نماید.در این مطالعه ما به بررسی و مقایسه توزیع دردهای مفصلی در بین کارکنان شاغل نظامی با کارکنان غیر نظامی (مردم عادی) بر اساس رسته کاری آنها می پردازیم. مواد و روش ها. تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی – تحلیلی و مقطعی می باشد که طی یک دوره یکساله در3 بیمارستان نظامی و3 بیمارستان غیر نظامی به صورت نمونه گیری سرشماری در مورد کلیه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی فیزیوتراپی که دارای دردهای مفصلی با منشاء فیزیکی بودند انجام گرفت. برای انجام اینکار ازیک پرسشنامه 3 قسمتی که حاوی مشخصات دموگرافیک ، نوع و رسته شغلی ، و مفاصل مبتلا بود استفاده شد . اطلاعات پس از گردآوری و دسته بندی، وپس از یکسان سازی(matching) شرائط افراد از طریق انجام روشهای آماری توصیفی و آزمون chi-squareآنالیزشدند. نتایج. از 1230 نفر مورد بررسی تعداد 640 نفر(52%) کارکنان شاغل نظامی، و تعداد 630 نفر(2/51%) مرد بودند. بین میانگین سن ، قد، وزن، و سابقه کاری درکارکنان شاغل نظامی وغیر نظامی اختلاف معنی داری وجود نداشت. پراکندگی جنسیت بین دو گروه بصورت 1/53% درافراد مذکر نیروهای نظامی و 1/49% در افراد مذکر غیر نظامی بود. تعداد مراجعین با درگیری مفاصل با منشاءفیزیکی در کارکنان نظامی بر اساس رسته های شغلی( عملیات ، اداری مالی پشتیبانی، فنی مهندسی، فرهنگی، امنیتی، وآزاد )بترتیب 179( 28%) و 218( 34%) و102( 16%) و 51( 8%)و90( 14%)و0( 0%)نفر بود.این اعداد در کارکنان غیر نظامی بترتیب0( 0%) و 236( 40%)و 100(17%)و112( 19%)و18( 3%)و124( 21%) نفربود. بین تعداد مراجعین با درگیری مفاصل درکارکنان شاغل نظامی با افراد غیر نظامی بر اساس رسته کاری تفاوت معنی داری وجودداشت (001/0 >P) .این مطلب بین کارکنان مذکر شاغل نظامی با کارکنان مذکر شاغل غیر نظامی نیز صادق بود (001/0 >P) .ولی بین کارکنان مونث شاغل دردو گروه فوق تفاوت معنی داری دیده نشد . بحث. با توجه به یافته های تحقیق ، بنظر میرسد کارکنان نظامی ( بخصوص درجنس مذکرو در رسته های عملیاتی و امنیتی) ، نسبت به کارکنان سایر مشاغل غیر نظامی در معرض فشار وآسیب پذیری بیشتر مفاصل قرار دارند.و این مطلب توجه بیشتر مسئولان رده بالای نظامی کشور نسبت به پیشگیری، وضعیت سلامت و بهداشت فیزیکی ، بکارگیری این افراد بر اساس خصوصیات فیزیکی وبدنی آنها در رسته های شغلی، انجام آزمایشات ادواری منظم و جدی ، و بالا بردن توان و آمادگی جسمانی کارکنان را می طلبد.

کلیدواژه‌ها