نویسنده = اکبر حسن زاده
عفونت ‏Bordetella pertussis‏ در بالغین جوان ‏

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 269-272

رویا شرکت؛ حسن صالحی؛ رحمت اله یزدانی؛ مهدی تیموری؛ محمد متین فر؛ پریسا شعاعی؛ اکبر حسن زاده؛ و همکاران


ارزشیابی میزان مواجهه تنفسی کارگران در معرض هیدروژن فلوراید به دو روش یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری در صنعت UCF اصفهان

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 203-208

سیامک پورعبدیان؛ لیلا تاجیک؛ عبدالرحمن بهرامی؛ مسعود ریسمانچیان؛ صولت ثنا؛ فرهاد گلفام؛ مهدی جمشیدی؛ اکبر حسن زاده