ارزشیابی میزان مواجهه تنفسی کارگران در معرض هیدروژن فلوراید به دو روش یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری در صنعت UCF اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. هیدروژن فلوراید کاربردهای زیادی در صنایع شیشه، ساختن لامپ های فلورسان، سرامیک سازی، جدا کردن ایزوتوپهای اورانیوم دارد و می‌تواند عوارضی از قبیل تحریک غشاهای مخاطی چشم ها، بینی و گلو، ادم ریوی، احتقان بینی و برونشیت ایجاد کند. بدین منظور تعیین مقدار این گاز در هوای تنفسی کارگران، مقایسه با میزان استاندارد و همچنین معرفی روشی آسان و مقرون به صرفه برای تعیین غلظت آن از اهداف این پژوهش بود. مواد و روش ها. در این مطالعه 22 نمونه هوا بوسیله روش NIOSH 7902 از محیط تنفسی کارگران گرفته شد و با مقدار مجاز مواجهه مقایسه شد. همچنین تمام نمونه‌های جمع آوری شده به طور همزمان توسط دو روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از معرف زیرکونیوم اریو کروم سیانین R و روش یون سلکتیو قرائت شدند و نتایج دو روش با هم مقایسه شد. نتایج. میانگین غلظت فلوراید هوای تنفسی کارگران توسط روش یون سلکتیو 0.172ppm و توسط روش اسپکتروفتومتری 0.176ppm بود، که مقایسه این میزان با مقدار مجاز مواجهه (3ppm )، اختلاف معنی داری را نشان داد. (p < 0.001). همچنین مقایسه میانگین بدست آمده توسط آزمون t زوج برای دو روش اسپکتروفتومتری و یون سلکتیو اختلاف معنی داری را نشان نداد (p= 0.55). همبستگی پیرسون، رابطه مستقیم قوی بین مقادیر یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری نشان داد (r = 0.994 و p < 0.001). نتیجه گیری. میانگین غلظت فلوراید هوای تنفسی کارگران در این مطالعه، از حد مجاز تعیین شده توسط NIOSH بطور معنی دار کمتر بود(001/0 > P) و این موضوع گواه ا ین مطلب است که اقدامات کنترلی موجود در صنعت UCF اصفهان مناسب می باشد. مقایسه میانگین های دو روش اختلاف معنی داری را نشان نداد (p=0.55) که این موضوع نشان دهنده همخوانی این دو روش با یکدیگر می باشند. همچنین آزمون همبستگی پیرسون رابطه مستقیم قوی را بین این دو روش نشان داد (r = 0.994 و p < 0.001) که با توجه به رابطه قوی امکان اندازه گیری فلوئور با روش اسپکتروفتومتری توسط معرف زیرکونیوم اریو کروم سیانین R و با دقت بالا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها