نویسنده = سیامک پورعبدیان
اختلالات اضطرابی شاغلین در معرض میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت کم (‏ELF-EMF‏) در صنایع فولاد‏

دوره 10، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 299-302

سیامک پورعبدیان؛ پرستو گلشیری؛ احسان الله حبیبی


ارزشیابی میزان مواجهه تنفسی کارگران در معرض هیدروژن فلوراید به دو روش یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری در صنعت UCF اصفهان

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 203-208

سیامک پورعبدیان؛ لیلا تاجیک؛ عبدالرحمن بهرامی؛ مسعود ریسمانچیان؛ صولت ثنا؛ فرهاد گلفام؛ مهدی جمشیدی؛ اکبر حسن زاده