نویسنده = حسینی‌دوست، سیدرضا
مطالعه قدرت تحریک‌کنندگی انتروتوکسین تیپ ‏B‏ استافیلوکوکوس اورئوس ‏بر روی سلولهای لمفوسیت موش

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 23-29

عباسعلی ایمانی‌فولادی؛ مرتضی ستاری؛ زهیر محمدحسن؛ تقی عزیزی؛ مهدی مهدوی؛ نیما خرم‌آبادی؛ سیدهمایون صدرایی‏؛ سیدرضا حسینی‌دوست


نسل آینده عوامل بیولوژیک و ضرورت پایش علمی آن‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383، صفحه 63-68

علی کرمی؛ سیدرضا حسینی‌دوست؛ مسعود حاجیا؛ سعید مروتی


مروری بر روش‌های مولکولی مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1382، صفحه 157-164

رضا رنجبر؛ سیدرضا حسینی‌دوست


مروری بر انتشار و زیست‌پذیری بیوآئروسل‌ها در هوا

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 181-188

مسعود حاجیا؛ احمد جنیدی جعفری؛ سیدرضا حسینی‌دوست