نسل آینده عوامل بیولوژیک و ضرورت پایش علمی آن‌ها

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  گسترش عرصه های علمی مانند شناسایی مشخصات ملکولی سلول ها ، تعیین ردیف ژنوم موجودات زنده، از جمله عوامل عفونی، کشف فرآیندهای ملکولی سیستم دفاعی بدن همراه با فنآوری نوترکیبی ژن ها سبب تحول در عرصه های مختلف تحقیقاتی، پیشگیری، تشخیص و درمان شده است.   همانند سایر پیشرفت های علمی این فنآوری ها نیز می تواند جهت کاربردهای غیر صلح آمیز نظامی مورد سوء استفاده واقع شود.   در دو دهه گذشته توجه به تهدیدات بیولوژیک و شیمیایی گسترش یافته و مراکز تحقیقات متعددی در کشورهای توسعه یافته مشغول فعالیت هستند تا از آخرین فنآوری های علوم مختلف بیولوژی برای تهیه عوامل جدید شیمیایی و بیولوژیک بهره برداری نمایند. اغلب این عوامل نوین تهدیدی برای سلامت بشر محسوب می گردند.   دستکاری ژنتیکی ویروس آبله موشی و تولید ویروسی بسیار خـطرناک تر از نـوع وحشی آن، سنــتز آزمایشـگاهی ویروس فلج اطفال، تهیه باکتری های جدید با استفاده از فنآوری و اطلاعات ژنوم و همچنین دستکاری ژنوم ویروس آبله و سایر عوامل بسیار خطرناک دیگر از جمله مواردی است که در نشریات معتبر علمی منتشر شده است.   توسعه و تولید عوامل بیولوژیک به شدت بیماری زا، عوامل مقاوم به چند دارو، تولید عوامل نژادی و یا ژنتیکی، افزایش قدرت بیماریزایی عوامل بیولوژیک باکتریال و ویروسی و همچنین تهیه عوامل جدید بیوشیمیایی خطرناک توسط دو کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک و شیمیایی منع گردیده است . 

کلیدواژه‌ها