نویسنده = جعفر انیسی
رابطه سلامت جسمی، روانی و معنویت با خودکارآمدی در کارکنان نظامی

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 217-223

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ جعفر انیسی؛ روح اله زمانی نسب


بررسی ارتباط بین الگوی تغذیه و سلامت روان کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 149-156

سیمین نقوی؛ جعفر انیسی؛ حمیدرضا توکلی؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی؛ زهرا جهان بخشی


بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 113-118

جعفر انیسی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عبدا... سلطانی نژاد؛ ماندانا امیری