اثربخشی درمان حل مسئله ، مواجه سازی و ترکیبی بر سازگاری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی ازجنگ

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

چکیده
اهداف: این مطالعه با هدف، مقایسه اثربخشی سه روش درمان شناختی- رفتاری شامل؛ حل مسئله، مواجه سازی و روش ترکیبی (متشکل از دو روش حل مسئله و مواجه سازی به صورت تؤام) بر سازگاری کلی و ابعاد مختلف آن بر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه انجام شده است.
روش ها : نمونه ها شامل100جانباز مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ،که با استفاده از یک طرح تجربی با پیش آزمون و پس آزمون درسه گروه آزمایشی شامل: 1- حل مسئله 2- مواجه سازی 3- ترکیبی؛ و یک گروه شاهدبه طور تصادفی تقسیم شدند، و هریک از گروه ها 25 نفر عضو داشت. ابزار اندازه گیری پرسشنامه سازگاری بل بود.
یافته ها: نتایج نشان داد، تفاوت هر سه روش درمانی در سازگاری کلی و در زیر مقیاس های سازگاری درخانه، سازگاری شغلی و سازگاری اجتماعی، از نظر آماری در سطح (01/0>P) معنا دار بود.
نتیجه گیری: روش های درمانی شناختی– رفتاری شامل: حل مسئله ، مواجه سازی و ترکیبی بر افزایش سازگاری جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه اثر بخش بود.
.

کلیدواژه‌ها